Mindaa Oromiyaa

Gaafa OPDOn dibbee warraaqsa diinagdee rukuttu san gorsa armaan gadii laanneefi turre. 02ldh-40l2l44tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. Mindaa Iddoo Hojii 1 Kabajamoon I/A/Pir. Sababni isaa ifa. 52 gali kan taasisan yemmu ta'u amma immo tonboola "Lamitu Lamiif" jedhu 12,500 bituun qar. OPDOn isaan kana warra alaabaa akaakilee fi abaabileen isaanii itti dhuman qabatanii Oromoo fi Oromiyaa malee jedhan , ABO fi Alaabaa keenya malee kan biraa hin feenu jedhan, sabboontota dhugaaf du'an , warra qarshii fi mindaa gaariin; aangoo fi badhaadhinni isaan hin gowwoomsine kana haaltee moggaatti dhiistee eenyuun bulchuufi abjuu abjootti?. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. shirri wayyaanootaa maqaa Biyya misoomsuu jedhuu Finfinnee irratti raawwatamaa jiru, itti fufiinsa shiroota isaanii Naannoo Oromiyaa keessatti bifa gara garaan raawwachaa jiraniiti. kana jechuun hojjetaa ji’aan mindaa #Qr_2,682 argatuun wal qixa ta'a. 3) “Gargaaraa Abbaa Seeraa” jechuun ogeessa seeraa hojii abbaa seerummaatiin. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Topping the worldwide list of countries receiving aid from the US, UK, and the World Bank, the nation has been receiving $3. 74 buusii sooramaa kaffala. Hojjatootni Inistiitiyuuti Qorannoo Qonnaa Oromiyaa kanaan dura gargaarsa lamilee buqqa'aniif mindaa isaanii irraa kutuun qar. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. Sochii Geejjibaa Oromiyaa 13082012 - Duration: 9 minutes, 13 seconds. Biirichi akka beeksisetti gamaaggama raawwii hojii kanarratti hoggansi barnootaa godinaalee, aanaalee, koolle. Isheetuun wal utubanii, waldeeggaruuniifi fayyadamummaa uummataa karaa giddu galeessa godhateen waliin hojjechuu akka qaban ibsan. Hojjetoonni Komishiniin Misooma Naannoo Horsiise Bulaa Oromiyaa lammiillee sababa hongeetiin miidhamaniif mindaa ji'a tokkoo arjooman. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Hojiilee Investimantii Oromiyaa keessatti bifa kamiinu jiran , gibirri isaan kafalaniif Mootummaa Fedaraalaaf malee Oromiyaaf miti. Dhaadachuun Mootota Impaayera Itoopiyaa aadaa da. 189K likes. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. Oromoo ajjeesuuf isin bobbaasuu danda'u. Finfinnee, Amajjii 1, 2012 (FBC) - Yuunvarsiitiin Harammaayaa barattoota badii raawwatanii argaman 77 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta’uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu. Hogganaa Itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Asaffaa fooyya'iinsi iskeelii mindaa hojjettootaa kun sababa maallaqni yeroodhaan hin gadhiifamneef harkifate malee waan adeemsarra jirudha jedhan. Barreffamni kun kan xiyyeefate sochii saba Oromoo sababa moottummaan abbaa irree Itoophiyaa “Finfinnee Karoora Guddicha Oromiyaa waliin walitti dabaluu “Addis Ababa – Oromia region integrated master plan” jechuun base mormii bara 2014 baatii Eeblaa keessa eegale irraa kaasee hanga ammaatti sochiiwan bifa adda-addaatiin adeemsifamaa ture fi. Waraanni Minilik kan meeshaa-waraanaa isa ammyyaa biyyoota Oroppaa irraa argatee, loltoonni isaas leenjiftoota Faranjiitiin leenjifamaniin Oromoota Gullallee callaa otoo hin taane, Oromoota biroos cabsee Oromiyaa qabachuu dandaye. 1/2007 jedhamee waamamuu ni danda'a. Ceumsa Iskeelii Mindaa 17-04-2012: 0: 1: logo civil service: 0: 1: Maanuwaalii Madaallii 2010-Final document-edited: 0: 4: Maanuwaalii Sirna Madaallii: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa1: 0: 1: Madaalii Hojjatootaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa 09-04-2012: 0: 3. Sabaabaan adda duraa shira. 445 irra ture guddina %14. Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoofallisuu baballisu jirtu. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. Mindaa jechuun, kanfaltii ka’umsa gita hojii tokkoof murta’ee fi dabala yeroo yerootti kennamu jechuudha. Ilmaan keessan boruuf maqaa badduu dhalchiftanii hin darbinaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. Naannoo Oromiyaa fi diyaaspooraa ta`ee biyya alaa kan jiraatu b) Magaalaa itti gurmaa`u keessatti walitti aanee waggaa 2 fi isaa ol kan jiraatee fi kan jirachaa jiru c) Hojjetaa mootummaa yoo ta`ee jirataa magaalaa sanaa ta`ee mana hojii mootummaa keessatti hojjataa ta`eekan hojjachaa jiru ta`u isaa ragaa kan dhiyyefatu. Iskeelii sirreeffama mindaa. 80 gibiraa fi #Qr_187. Seeraa Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe Lak. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. "Hojjattoota Waajiiraaalee Federaalaa Sadaasaa 21, 2017 akka jedhanti ammaaf boqonnaa ba'aa jedhanii mindaa baatii lamaa kan nu kennan ta'uus boqonnaan jedhame yeroo dhumuutti deebi'aa jechuun nu dirqisiisaa jiru jedhan. Dantaa sabaa fi biyyaaf dursa laatuun akkana. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Ramaddii Hojjatootaa jechuun dandeetti fi gahumsa hojjetaan qabu irratti hundaa’uun gita duwwaa jiru irratti hojjataa ramaduu jechuudha. Government Organization. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Haaluma walfakkaatuun Iskootilaandi ogeeyyii fayyaa waggoottan sadi. Hogganaa Itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Asaffaa fooyya'iinsi iskeelii mindaa hojjettootaa kun sababa maallaqni yeroodhaan hin gadhiifamneef harkifate malee waan adeemsarra jirudha jedhan. Finfinnee, Bitootessa 11, 2012 (FBC) - Bulchiinsi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee abbootii qabeenyaa alseerummaan hojii albuudaa irratti bobba'an ittise. Tajaajila Liqii Hojjetoota Miti-mootummaa ta'aniif Kennamu ix. Obbo Ahimad Nuur Mahaammad Usman. 02/dh-40/2144tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. 156/2002 keewwata 71 keewwata xiqqaa 2tiin aangoo kennameefiin qajeelfama kana baaseera. Sochiin kun gochaa homnootni mormitoota dhaabbilee siyaasaa Habashaa fi tarkaanfii humnaa wayyaaneen. Karoora Galii fi Baasii Mootummaa Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar. Bara Bara 24 23 Lakk. "Ilmakoo isin warri barattan kun waanuma mana barumsaa keessatti dhageessan, waanuma qeesota irraa dhageessan duwwaatu mirkana jettanii hin fudhatinaa! Oromoonkee. Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 445 irra ture guddina %14. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, qajeelfama kana keessaatti:- 1. Kominikeeshinii Biiroo BLTO Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. Mootummaan rakkoo kana hiikuuf bara 2008 jalqabee sirna hojii wal qixaaf kafaltii wal qixaa hojiirra oolchuuf qorannoo jalqabuunsaa ni yaadatama. Mootummaan dabala mindaa barsiisootaaf kennu isaa kan ilaaleen sabaa himaa adda addaan kan beeksisee ture mindaa barsisootaaf dabalamee waliin wal hin gitu jedhu. "Hojjattoota Waajiiraaalee Federaalaa Sadaasaa 21, 2017 akka jedhanti ammaaf boqonnaa ba'aa jedhanii mindaa baatii lamaa kan nu kennan ta'uus boqonnaan jedhame yeroo dhumuutti deebi'aa jechuun nu dirqisiisaa jiru jedhan. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Haaluma walfakkaatuun Iskootilaandi ogeeyyii fayyaa waggoottan sadi. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. Oromoon, Mirga addaa Finfinnee keessaa qabu eegamuufii miti. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. 19 Bitootessa 8 bara Waxabajjii 2008 8 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. Recent Posts. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Keessattuu, godina Shawaa Lixaa, Bahaa, Kibba lixaa ,Kaabaa fi GANF keessatti baay'inan argamu. 2005 OROMIYA REVENUE AUTHORITY Page | 1 Pay your tax today for a bright future! SEENSA Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. Bara 2012 tti ummata odeeffannoo mootummaa beekee guddina dinagdee, ijaarsa sirna dimookiraasiifi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu. daballii miindaa bara 2019, duraatti bara isaan qabaataniif wabii akka isaaniif ta'uuf kan ittiin qusatan fi dhala fayida-qabeessa argamsiisuu dha. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan. BMG fi MKB Irrtatti qophaa’ee. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Credit to : Qeerroo Haaromsaa Bafaqaaduu Qaama Dhimmi Isaa Ilaallatuuf ~~~~~ Miindaan Hojjettoota Mootummaa Karaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiin Maalif Hin Kaffalamu? ===== Akkuma irra deddeebine gaafachaa turre miindaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiranu karaa fedhii hojjettoota kanaa hin eegganneen monopoliidhaan Baankiin Daldala Itoophiyaa qofaatti dhuunfatee akka. Investimentii biyyaallee guddisuuf karoora qabdi. Shira dhokataa kana keessatti qabiyyee barnootaa fi kaarikulamii qorannoo irratti hin hundoofneen barattoota doomsuun bakka olaanaa qabaata. 79/1996, Lak. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Keessumaa fiilmiin tokko nama 50 ol waan barbaaduuf otoo fiilmiin babal’atee akkuma bohaartiif oolu, carraa hojii bal’aas ni uuma. Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii miinda taasisuufi, gama biraatiin qaaloominnii jireenyaa akka dabalamuu shakkaama jira. Mindaa, onnachiiftuu fi faayidaan hojjettootaaf keennamuu haala jireenya ammaa waliin kan wal hinmadaallee ta'u Iskeelin mindaa hojii irra jiru oggeessoota hojii irra tursiisuu fi kan hin harkifne ta'u isaa. Rakkoo fi midhama ummata keenya nu ilaallataa jachuun Hojjattonnii Instiitiyuutii Leenjii ogeessota Qaamolee haqaa fi Qo’annoo Seeraa Oromiyaa, akkuma sabnii oromoo sababa daangaatiin naannoo somaaleerraa buqqaa’aniif mindaa ji’a tokkoo Qarshii 633,957. Manni Marii Ministeerotaa walgahii idilee Hagayya 4, bara. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. 3) “Gargaaraa Abbaa Seeraa” jechuun ogeessa seeraa hojii abbaa seerummaatiin. Muddee 21/2012) – Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa walga’ii idilee 3ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa Mudde 21/2012 geggeesseen godinni Baalee godinaalee lamatti akka gurmaa’u Murteesseera. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. DHDUO,, 225. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hoji-dhabdummaa kana sirnaan furuudhaaf hunda dura qabeenya Oromiyaan qabdu guutumaan guututti dhuunfachuu danda'uu qaba. Finfinnee, Gurraandhala 14, 2012 (FBC) - Sadarkaa biyyoolessaatti hanga baatii Gurraandhala 30,2012tti hojiin eegumsa naannoo lafa heektaara miiliyoona 2 olirratti ni hojjetama. Created playlists. Rakkoo fi midhama ummata keenya nu ilaallataa jachuun Hojjattonnii Instiitiyuutii Leenjii ogeessota Qaamolee haqaa fi Qo'annoo Seeraa Oromiyaa, akkuma sabnii oromoo sababa daangaatiin naannoo somaaleerraa buqqaa'aniif mindaa ji'a tokkoo Qarshii 633,957. Ayyaana Irreecha Oromoo: as one of the many ways to celebrate Oromummaa - By Iddoosaa Ejjetaa, Ph. Gurmaawina Gumii addaa, ramaddii, mindaa, durgoo, yaalaafi inshuuraansii, sadarkaa guddinaa, leenjiifi barnoota, ayyamaafi boqonnaa, jijjiirraa, gaggeeffamaafi faayidaalee biroo abbootii seeraafi. Caasaa Haaraa Waldaa Hojii Gamtaa Bara 2012. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. 15,133 likes · 143 talking about this. Oromoo ajjees jedhanii isin bobbaasuu danda’u. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'isuun hin dandayamu ( jawar Mohammed irra ) Haasawa Obbo Lammaa Magarsaa jidduu kana godhe ijoo marii tibbanaa tahee alaa manattis irraa dubbatamaa jira. Gaaffii Barsiisonni Kaasaniif Deebiin Xalayaa Qofa Ta'ee Maalif Hafa? 👇 Barsiisonni Gaaffiin isaanii deebii akka argatuuf yeroo tokkummaan lafa ka'anitti Waldaya Barsiisotaa Oromiyaa (Oromia Teachers AssociationComm unication) jedhee kan if yaamu shira tokkoo qabatee karaa miidiyaa tiin as bahe kunis "Akkaataa kaffaltii Cee'umsaa sirreeffama Iskeelii Mindaa Barsiisotaa" kan jedhu ture. Hojjetootni Ejensii Misoomaa fi Maanajimantii Lafa Magaalaa Oromiyaa miindaa isaaniirraa muruun qarshii 420,205. Naannoo Oromiyaa lakk. Mana hojichaa yookiin dhaaabbata misoomichaa keessatti mallattoon hir'inaa naamusaa hojimaata badaa fi. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, qajeelfama kana keessaatti:- 1. Tajaajila Liqii Hojjetoota Miti-mootummaa ta'aniif Kennamu ix. DHDUO,, 225. The Amharic-speaking Addis Ababa will grow by more than 10 times, thereby destroying Oromo language and culture in the region now called the Central Oromia. Dhimmi kaffaltii fooyya'iinsa iskeelii mindaa barsiisotaa adeemsarra kan jirudha malee kan dagatame mitii jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. 46 19 Bitootessa 8 bara 2008 Lakk. Barreffamni kun kan xiyyeefate sochii saba Oromoo sababa moottummaan abbaa irree Itoophiyaa “Finfinnee Karoora Guddicha Oromiyaa waliin walitti dabaluu “Addis Ababa – Oromia region integrated master plan” jechuun base mormii bara 2014 baatii Eeblaa keessa eegale irraa kaasee hanga ammaatti sochiiwan bifa adda-addaatiin adeemsifamaa ture fi. Inistitiiyuutii Leenjii Ogeessoota Qaamolee Haqaa Fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa 2005 v 3. caalleef hojiifi mindaa irraa it-tisanii tursiisuun ni danda'ama. Manni mare kun dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari'atee murtoo armaan gadii dabarseera. Created playlists. Daayirektooreetii Qophii Karoora, Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaasii. Tuulamni ilmaan sadii qaba:. Murtii Oromiyaa jechuu dha. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 540 views; 3 weeks ago; This item has been hidden. Gaaffii Barsiisonni Kaasaniif Deebiin Xalayaa Qofa Ta'ee Maalif Hafa? 👇 Barsiisonni Gaaffiin isaanii deebii akka argatuuf yeroo tokkummaan lafa ka'anitti Waldaya Barsiisotaa Oromiyaa (Oromia Teachers AssociationComm unication) jedhee kan if yaamu shira tokkoo qabatee karaa miidiyaa tiin as bahe kunis "Akkaataa kaffaltii Cee'umsaa sirreeffama Iskeelii Mindaa Barsiisotaa" kan jedhu ture. Kanaaf ammoo malli hin dhabamu; waliigaltee fi tokkumman ilmaan Oromoo, keessumaayuu kan qabsaa'otaa fi jaarmayoota bilisa baasotaa murteessaa fi hundee dha. Diinni yeroo hundaa Ummati inni gabroofatu barbaadu, akka dammaqu hin barbaadu. Kun aangoo Caffeeti. Tajaajila Liqii Hojjetoota Miti-mootummaa ta'aniif Kennamu ix. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to’annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. 141 curtidas · 278 falando sobre isso. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Godina Arsii ona roobee gandoota baadiyyaa 32 keessatti buusii ijaarsa dhaaban. Hiika Akkaataan jechichaa hiika Oromiyaa. Oromiyaa cimsuuf bahe lakk. 49,530 likes · 1,061 talking about this. 156/2002 keewwata 71 keewwata xiqqaa 2tiin aangoo kennameefiin qajeelfama kana baaseera. Product/Service. 61/1994 akkuma jirutti ta'ee Bulchiinsi hojjettoota Biirichaa qajeelfama Manni Maree Bulchiinsa Naannichaa baasuun raawwatama. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Kaffaltii Caasaa Haaraa. Investimentii biyyaallee guddisuuf karoora qabdi. Barsiisonni biyyattii daballii mindaa mootummaan Wayyaanee taasise jedhu kan caalattuu jireenya isaanitti miyeessee fi kan sadarkaa ogummaa isaanii gadi buuse ta’uu ibsachudhaan gochaa Wayyaanee kana mormudhaan torbee lamaan dura hojii dhaabanii mormii cimaa dhageessisuun ni yaadatama. Akkaataa deebi'ee kafalamu yeroosaa murtees- suu fi haaluma kanaan liqii fudhatame irratti waggaan dh-. Gaaffii Barsiisonni Kaasaniif Deebiin Xalayaa Qofa Ta'ee Maalif Hafa? 👇 Barsiisonni Gaaffiin isaanii deebii akka argatuuf yeroo tokkummaan lafa ka'anitti Waldaya Barsiisotaa Oromiyaa (Oromia Teachers AssociationComm unication) jedhee kan if yaamu shira tokkoo qabatee karaa miidiyaa tiin as bahe kunis "Akkaataa kaffaltii Cee'umsaa sirreeffama Iskeelii Mindaa Barsiisotaa" kan jedhu ture. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan taasisuudha. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Mindaa Iddoo Hojii 1 Kabajamoon I/A/Pir. Hundreds of Oromos across the globe have also celebrated the month-long Irreecha "Thanksgiving" festival, which was kicked off in. Product/Service. Caasaa Haaraa Ogeessa Fayyaa Bara 2011. Hubadha Hamma Ammati ololii Waraana. Kaffaltii Caasaa Haaraa. Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuuf guyyoota soddoma keessatti Sinoodosii Qulqulluun akka deebii kennu koreen qindeessitu gaafate. Tuulamni ilmaan sadii qaba:. Ijoollee Oromiyaa hundaa keessa jiranii fi kabaja, jaalalaa fi amanamummaa ABO’f qabaniin Shanee jechuun dogoggora seenaa biraati. Akka jecha pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaa fi biyya alaa jiran ka dorgomuu dandahanitti irratti wal dorgoma. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Garuu fakkeenya tokko tokko kaasee, shira diinaa hubachuu fi “amma cufatanitti Danqarachuu” walitti fiduun fedha. Kanaan alatti kompiyutaraan magaalaa teessanii loltu fi mindaa ajaa’iibaa isiniif kaffalla jettee , Dargaggoota abdii Ummatootaa ta’an Ummata keessaa fuudhanii mooraa waraana wayyaanee keessatti , jireenya amma hidhaa hin caalleen jiraachisaa jirtu , kumoota 200tti tilmaaman. garuu waan Ummati kabajamaan kun qabu bakkatti deebisuuf sochiin taasifnu hanqachuu irraa, Biyyuma gabroomte, seenaama gabrummaa dhaalsiisaa jirra. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Leenjii Raawwii Qaj. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. 10/2010 hojjatooni yuuniyeeni waldaa hoji gamtaa omishtoota buna oromiyaa mindaa isaani kan ji'a tokko lammi keenya somaaleraa buqaa'anif gumaachanit jiru. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Kana naasuu keessa galee "mootummmaa naannoo Oromiyaa " Biiroon dhimma hojjataaf hawaasaummaa kallatti hundaan bobaasuun hordooffi fi to'aannoon akka cimmu yaaduus, haalli warshaallee kanaa mootummaa naannoo waliin walitti fidu waan hin jirreefi itti waamamni isaan feedraalaf waan ta'eef bu'aan abdi qabu gama kanaan hin eegamu. Raawwii Iskeelii mindaa Komishiinii Siviil Sarviisii Federaalaa irraa Fulbaana 08/2012 fi Sadaasa 02/2012 darbee ka'umsa gochuudhaan,Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Qajeelfama Raawwii Ce'umsa Iskeelii mindaa guyyaa 26/05/201 Lakk. 15,133 likes · 143 talking about this. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Rakkoo fi midhama ummata keenya nu ilaallataa jachuun Hojjattonnii Instiitiyuutii Leenjii ogeessota Qaamolee haqaa fi Qo’annoo Seeraa Oromiyaa, akkuma sabnii oromoo sababa daangaatiin naannoo somaaleerraa buqqaa’aniif mindaa ji’a tokkoo Qarshii 633,957. Oromiyaa cimsuuf bahe lakk. Kabajamoon I/A/Pir. Waggoota 22 dura seenaan Oromiyaa fi Oromoo beeksiisuu wareegama kafalameen lafa qabatee jira. 2) Himannaan naamusaa kun sababa humnaa 01 ta'een yeroo ji'a lamaa keessatti xumuuramuu yoo baate sababa humnaa 01 ta'e kana ibsuudhaan yeroon ittisaa kun ji'a tokkoof akka dheeratu barreeffamaan Mana Murtii Bulchiinsaa Komishinii Siviil Sarviisii Oromiyaa gaafachuun ni danda'ama. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. Magalootaa 19 Qajeelfama ceumsaa Iskeelii Mindaa kana irratti qaamota dhimmi ilaaluuf leenjii irratti yaa kennamu. Karoora Hojiirra Oolmaa Ce'umsa Iskeelii Mindaa Bara 2012: 0: 1: Waamicha Leenjii Godina fi Bulchiinsa Magaala haa dhaqabuu Waajjira Qonnaa,Bishaan,dandiiwwan,barnoota,fayyaa,koonsitrakishinii,koomishinii plan,Industry Enterprise, investmentii,Waajjira Af-yaa`ii Magaala ,Waajjira Kantiibaa fi MWD: 0: 1: Waamicha Leenjii Godina fi Bulchiinsa. Ceumsa Iskeelii Mindaa 17-04-2012: 0: 1: logo civil service: 0: 1: Maanuwaalii Madaallii 2010-Final document-edited: 0: 4: Maanuwaalii Sirna Madaallii: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa1: 0: 1: Madaalii Hojjatootaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa 09-04-2012: 0: 3. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan taasisuudha. Biiroon Eegumsa fayyaa Oromiyaa waltajjii marii ogeessota fayyaa Caamsaa 9 fi 10/2011 Magaalaa Finfinnee Galmaa Giddu-gala Aadaa Oromootti gaggeessuf qophii xumuree jira. Eenyu akka tahnis ni dagatu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. 142/2000," jedhamee waamamuu ni danda'a. | September 26, 2013 Irreecha Oromoo is one of the many ways that the Oromoo Communities have been celebrating Oromummaa, which is neither political ideology nor religious dogma. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. caalleef hojiifi mindaa irraa it-tisanii tursiisuun ni danda'ama. Kun aangoo Caffeeti. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa Message from the Commissioner. SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU Via Adem Misoma, Mudde 30, 2018 Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. Baajanni bara 2011 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 46. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. Geejjibni Finfinnee geessuu fi Finfinnee irraa ba’u marti dhaabatee jira. Diimookiraasiin Itoophiyaa yoo jechaa akka Buna Oromiyaa mi’aaya, yoo gochaa akka Moor’ee ajaaya. Haalli siyaasaa biyya Itophiyaa shakkii tokko malee jeequmsa guddaa keessa seenee jiraachuun. Guraandhalaa 06, 2020. 9 ta'uun ragga'e. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Iskeelii sirreeffama mindaa. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Tuulamni gosa Oromoo keessa tokko yoo ta'u baayyinaan giddu-galeessa Oromiyaa keessa jiraatu. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. ¾ÅS¨´ Ñu= Ów` Personal income tax. Amma irra deebinee kan dubbannu hin jiru. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta'uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Oromoo ajjees jedhanii isin bobbaasuu danda’u. Murtii Oromiyaa jechuu dha. Yemen (يمني) 😭 Mootummoonni Addunyaa Siyaasaa ofiitiif jedhanii miskiina yemenii jalaa gubbaan boombii itti roobsanii biyya hiyyeettii godhanii ummata kana akkanatti beelaaf saaxilanii guyyaa guyyaan namoonni kumaan lakkaawwaman yemenitti sababa beelaan dhuman har'a garuu addunyaan sababa Corona Virus (COVID-19) kanaaf waywaatu. Galii mindaa ji'aan(Birrii) Ammeentaa %. 5) Labsiin Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from NASRE SHOW, QATAR, Doha. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera Kutaa Tokko Tumaalee. fooyyeffate mindaa fooya'insa barnoota irra gahu guyyaa seenetiin murteessee ragaa barumsa isaa dhiheeffatee kaasee guddina argachuu ni danda'a. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. Kanaaf ammoo malli hin dhabamu; waliigaltee fi tokkumman ilmaan Oromoo, keessumaayuu kan qabsaa'otaa fi jaarmayoota bilisa baasotaa murteessaa fi hundee dha. Oromiyaa keessatti buufatii fayyaa duraan 53 qofa turan yeroo ammaa 1012 ga'uu isaa ibsanii lakkofsi Hospitaalootaa waggaa shan dura gara 20 ture amma 42 ga'uu ibsan. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. download qajeelfama adda addaa 2011 free and unlimited. 5 billion on average from international. ===== [OBN 29 10 2010] Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'iisaa har'aatin baajanni mootummaa federaalaa Birrii. The Head of the Oromia Finance and Economic De- velopment Bureau is hereby authorized, upon the request. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Jeneraala Kamaal Galchuu hogganaa waraanaa Itoophiyaa kan duraanii yoo ta'u boodarra ABOtti makamuun qabsoo geggeessa jira. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Sababni waraanni ittisa biyyaa jedham mindaa nyaachuu fi akka saree nama aangoo irra jiruuf ergamuu malee uummata fi biyyaaf akka hin yaadne beeku. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. It is operated by the board of directors and the administrative staff under the direction of the Executive Director. pdf - Free Download. Afyaa'iin kun ibsa gaazexessootaaf kennanii akka beeksisanitti, yaa'iin Idilee 10ffaa kun, Adoolessa 07 Bara 2011 irraa eegalee kan banamu yoo ta'u, raawwii Hojii bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 qaamolee mootummaa sadanii fi kan mana hojii odiitara muummichaa Oromiyaa irratti mari'achuun ni raggaasisa jedhamee eegama. Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti 'gaazii' baayoo misoomsuufi - Tuesday, 26 December 2017 10:48. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Barsiisonni leenjii BID (barnoota idileen dura)tiin xumuranii sartafikeetin kennameefii hojii barsiisummaa irratti bobbo’anii jiran mindaan Ka’umsaa iddichaaf eeyyamame kan kanfalamuuf ta’ee, turtii isaanii eegee sadarkaan. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta'uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu immoo mallateessuun fudhachuun haalan kan hojjetoota. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. 79/1996, Lak. Geejjibni Finfinnee geessuu fi Finfinnee irraa ba’u marti dhaabatee jira. 104/1997 fi Lak. Oromoo ajjeesuuf isin bobbaasuu danda'u. Muddee 25,2013 Finfinnee Gaaffii dabalinsa miindaan wal qabatee finiinaa ture ittuma fufuun hojjettootni hidha abbayyaa gaaffii kana itti fufinsaan gaafachuu irraa isin duuba falmattoota bilisummaa jira jechuun Wayyaaneen hojjettoota 31 hojii irraa ariite Bittinnaa'uu keessa mootummaa tasgabbeessuuf wayyaaneen shira shirte keessaa wayyaaneen projektii hidha abbayyaa eegaluu dha. Oromoo fi Oromiyaaのメンバー149,937人。Baga Nagaan Dhuftani! 1) Garee kana keessatti arrabsoo, dhimma amantii, waantota safuu hin eegne post ykn share gochuun. Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. Murteessuuf. 1,2008] OromiaLawJournal[Vol. Waraanni Minilik kan meeshaa-waraanaa isa ammyyaa biyyoota Oroppaa irraa argatee, loltoonni isaas leenjiftoota Faranjiitiin leenjifamaniin Oromoota Gullallee callaa otoo hin taane, Oromoota biroos cabsee Oromiyaa qabachuu dandaye. Oromiyaa keessaa lafti maqaa investimantiin lammii Biyya keessaas ta’u alaaf laataman hundumtuu , wal ta’iinsa Mootummaa Fedaraalaan qofaadha. Hojiilee Investimantii Oromiyaa keessatti bifa kamiinu jiran , gibirri isaan kafalaniif Mootummaa Fedaraalaaf malee Oromiyaaf miti. KUTAATOKKO Tumaalee Waliigalaa 1. Tajaajila Liqii Hojjetoota Miti-mootummaa ta'aniif Kennamu ix. Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta'e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru. 0 degree East. ===== [OBN 29 10 2010] Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'iisaa har'aatin baajanni mootummaa federaalaa Birrii. Sochiin kun gochaa homnootni mormitoota dhaabbilee siyaasaa Habashaa fi tarkaanfii humnaa wayyaaneen. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo sadii caasaa hawaasaa ykn "profesional social networking site" kan SeeNuu jedhamu uumanii jiran. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Monday, December 2, 2013. Taammanaa Bitimaatiin, Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Heerri keenya. Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Deebi'uun Lubbuu. Karoora Galii fi Baasii Mootummaa Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar. Beeksisa Qacarrii 2012. Nama miti Waaqayo iyyuu waan aangoo sana irraa isaan buusu itti hin fakkaatu. Daballii mindaa dabalatees, hojjattoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 8,600 dabalatee hojjattoota akka biyyaatti jiran kuma 25 oliif dabaliin mindaa Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 40 ol taasifameera. 9 ta'uun ragga'e. Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta'uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu immoo mallateessuun fudhachuun haalan kan hojjetoota. Akka addunyaatti rakkoowwan dubartoota irra gahaa jiru maqsuuf waligalteen mootummoota gamtoomaniin bara 1993tti bahe akka ibsutti miidhaan dubartootaa irratti dhaqqaban kanneen akka miidhaa qaamaa, miidhaa Xiin sammuu irratti geessisaa kan jiru yoo ta'u, rakkoleen kunniinis kan. 12,161 likes · 19 talking about this. 61/1994 akkuma jirutti ta'ee Bulchiinsi hojjettoota Biirichaa qajeelfama Manni Maree Bulchiinsa Naannichaa baasuun raawwatama. Qajeelfama foo'annoo fi filannoo humna namaa,. 61/1994, Lak. Ceumsa Iskeelii Mindaa 17-04-2012: 0: 1: logo civil service: 0: 1: Maanuwaalii Madaallii 2010-Final document-edited: 0: 4: Maanuwaalii Sirna Madaallii: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa: 0: 1: Maanuwaalii Sirna Madaallii fi Badhaasaa1: 0: 1: Madaalii Hojjatootaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa 09-04-2012: 0: 3. 445 irra ture guddina %14. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. com Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to’annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Credit to : Qeerroo Haaromsaa Bafaqaaduu Qaama Dhimmi Isaa Ilaallatuuf ~~~~~ Miindaan Hojjettoota Mootummaa Karaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiin Maalif Hin Kaffalamu? ===== Akkuma irra deddeebine gaafachaa turre miindaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiranu karaa fedhii hojjettoota kanaa hin eegganneen monopoliidhaan Baankiin Daldala Itoophiyaa qofaatti dhuunfatee akka. Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti 'gaazii' baayoo misoomsuufi - Tuesday, 26 December 2017 10:48. Product/Service. Otoo abdiin Oromoo keenyaa inni cimaan kun jiraachuu baatee, yoon silaa hundi keenya: Azbixee fi Gonnixee, Aadafris-ii fi Ashabbir, Difaabbaachaw-uu fi Gizaachaw, Laxxibaluu fi Ziqqibaluu, Aalgaanash-ii fi Yawhaalaash faa taaneeti turre. Carraa kana hundatti Fayyadamuun dirqama. bilisummaa April 6, 2016 Leave a comment Share. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014 Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan. Bara Bara 23 23 Lakk. Kanaaf jecha mootummaan dabala mindaa labse haa kennu ykn labsiin sun sirriii akka hin ta'iin irra deebi'ee ha mirkanessu jedhu. Qabeenya Oromiyaa yoo dhuunfate hawwii imaammataa hiyyummaa hirdhisuu galmaan gahuudhaaf, imaammata bilisa ta'eefii baajata ni qabaata jechuudha. Topping the worldwide list of countries receiving aid from the US, UK, and the World Bank, the nation has been receiving $3. 12,161 likes · 19 talking about this. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. malaammaltummaa Oromiyaa hundeessuuf bahe labsii 71/1995 guutuu fi mindaa fi faayidaalee barbaachisuu kennuun garichaaf yookiin qondaaltichaaf haala hojii ni mijeessa. Hojii ijaarsa daandii baadiyaatiif mindaa oppireeterootaa fi baasii kanaaf barbaachisu kan dandau dorgomtoota taa. Guraandhalaa 06, 2020. Amma irra deebinee kan dubbannu hin jiru. Marii kanarratti yaadoonni ka'aan. Hogganaan dhaaba OPDO tokko ifatti ummanni Oromoo gabrummaa jala jiraachuu yeroo dubbatu dhagahuun. 79/1996, Lak. in/3cnDXxo. Afyaa'ii Gabaasa Waajjira Caffee irratti kennan Qaamoleen Mootummaa sadeenuu mootum maadha kan jedhan Afyaa'iin Caffee Kab. Kaffaltii Caasaa Haaraa. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Diimookiraasiin Itoophiyaa yoo jechaa akka Buna Oromiyaa mi’aaya, yoo gochaa akka Moor’ee ajaaya. toora odeeffannoo ammayyaawaati. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Ingilaandi hojjettoota hakiimotaafi narsoota soorama bahan Ingilaandiifi Weelsi jiraatan kuma jahatamii shan weerara vaayiraasii koroonaa ittisuuf gara hojiitti akka deebi’an waamicha dhiyeessite. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. Guyyaan Dubartoota Addunyaa bara 1900n jalqabaa irraa eegalee mul’ataa tureera. "Mindaa" jechuun kanfaltii ka'umsa gita hojii tokkoof murtaa'e, dabala yeroo yerootti kennamuu fi hojii hojjatameef kaffalltii raawwatamudha. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. 1,562,862,735. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Obboo Tasfaayeen ee lammiin Oromiyaa, ilmi Bishooftuu teenyaa maaf akka madda isaa kennuu dide ani hin beeku. 20,169 likes · 785 talking about this. 104/1997 fi Lak. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Ragaa guutuu, unkaan dabalataa fi sirreefama mindaa hojjettoota mootummaa ji'a Adoolessaa bara 2006/2014 irraa eegalee taasifamu mul'isu torban lama keessatti akka ifaa taasifamuu ministeerri siiviil sarvisii beeksisee jira. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. The bank has a vision of. Caasaa Haaraa Waldaa Hojii Gamtaa Bara 2012. Caasaa Haaraa Ogeessa Fayyaa Bara 2011. Eenyu akka tahnis ni dagatu. Manni mare kun dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari'atee murtoo armaan gadii dabarseera. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. 217/2011 Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa qaama Bulchiinsa Manneen Mindaa, faayidaalee fi bo-qonnaa Abbootii Seeraa fi Muudamaa ni murteessa; (e)Durgoo miseensota Gumii, Garee Gumii Waliigalaa fi. Sirreefama Iskeelii Miindaa Haaraa Bara 2012 Kan Hojjatoota Mootummaa Itoophiyaa. Eenyu akka tahnis ni dagatu. Oromia Peace. Seerrii yakkaa meeshaa dudhaalee hawaasa tokko (adda addaa) kan calaqisiisuu fi tarkaanfachiisuu dha. Caasaa Haaraa Waldaa Hojii Gamtaa Bara 2012. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Karoora Gabaaba Konfaransii Sosochii Dhabamsiisa. Kaayyoon Mootummaa Wayyanee Oromoo fi Oromiyaa Baleesuudhaa Ilaaman Oromoo Raayyaa Ittisa Biyya fi Poolisii Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa malee Mootummaa Wayyanee Yookiin TPLF Tajajiiluu hin qabadan! Raayyaa ittisa biyya fi seera-kabachiistuu(poolisii) tokko yokina ummanii sabaa bal'aa motummaa gaafa hundeefatu dhaabootaa tajajiila hundeefatu. Raawwii Iskeelii mindaa Komishiinii Siviil Sarviisii Federaalaa irraa Fulbaana OtrtOn fi \ Sadaasa 0212012 darbee ka'umsa gochuudhaan,Manni Maree Bulchiinsa MooturMaa Naannoo Oromiyaa Qajeelfama Raawwii Ce'umsa Iskeelii mindaa guyyaa 2610512012 Lakk. Heerri keenya. Loltoonni Hindiifi Chaayinaa naannoo daangaa irratti walitti bu'uun gama lamaanuurraa walumaagalatti lotoonni 11 mada'uu isaanii miidiyaan Indiyaa gabaaseera. Guca Qabsoo Oromootiin. Obboo Hayilamaariyam Gammadaa, abbaasaa Obboo Gammadaa Masqalee fi haadha isaa Aaddee Ka’ade Addaamuu irraa, bara 1907 Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa ganda Bogonjo jedhamuutti dhalate. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 9 ta'uun ragga'e. Oromiyaa (kanaan booda "gumii" jedhamee kan waamamu) haala haaraatiin Labsii kanaan dhaabbateera. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Itoophiyaanis barana guyyaa kana waggaa 44’f kabajaa jirti. 37,113 likes · 284 talking about this. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun Qajeelfama Bulchiinsa Baajataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk FA-4/2004 jedhamee waamamuu ni dandaa. Aanaaleefi Bulchiinsi Magaalotaa baajatni jijjiirraa barsiisaaf isaan qabachuu qaban mindaa sadarkaa guddinaa barsiistotaa isa fiixee gosa barnootaa, sadarkaa barnootaafi baayi’ina barsiisaa sadarkaa. Sochiin kun gochaa homnootni mormitoota dhaabbilee siyaasaa Habashaa fi tarkaanfii humnaa wayyaaneen. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Dubartoonni ga’ii abbaa manaa irraa giddu galeessaan harka 77 kan argatan yoo ta’u kanneen mindaa guddaa qaban garuu adda addummaa guddaa qabu. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Gurraandhala 29,2017 Mootummaan abbaa irree wayyaanee baatii darbe keessa barsiisota godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa walitti qabuudhaan maqaa dabballii miindaa peersentii dhibbaa keessaa 95% ol- isiniif guddifna jechuun waadaa jabaa barsiisota kanneeniif galuudhaan walga,iin wayyaanee xumuramuun barsiisonni gara hojjii hojjii isaaniitti akka deebifaman godhamee turuun ni yaadatama. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Naannoo Oromiyaa lakk. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. Dhaadachuun Mootota Impaayera Itoopiyaa aadaa da. 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2'n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa mindaa qofa kaffaluuf kan itti waligale jedhuudha. ¾ÅS¨´ Ñu= Ów` Personal income tax. Mootummaan Habashaa kan mootii-mootolii Hayila-Sillaasee-tiin gaggeeffamu Biyya Gadaa: biyyaa fi biyyee, magaalaa fi baadiyyaa mara waan harkatti galfate fakkaata. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoofallisuu baballisu jirtu. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. 445 irra ture guddina %14. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo sadii caasaa hawaasaa ykn "profesional social networking site" kan SeeNuu jedhamu uumanii jiran. Bara Bajata Itti Aanutti Sirni Kafaltii Hojii Wal Qixaaf Mindaa Wal Biiroon Barnoota Oromiyaa Qorumsa Biyyaalessaaf Qophii Ga'aa Taasisuu Isaa beeksise Kitaabni waa'ee dinagdee itoophiyaa dubbatuu fi Oksifoorditti qophaa'e dubbiftootaaf dhihaate. Kanaafuu, nama boochisas nama boonsisasi! Raasaa kana (jidduu kana) namoonni keenya tokko tokko waayee dhuma kanaa irratti yaada. Oromiya Region Tourism: Tripadvisor has 3,101 reviews of Oromiya Region Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Oromiya Region resource. Seenaan Oromiyaa fi Oromoo seenaa addunyaa keessatti akka hin haqamnetti katabameedha. Bara Bajata Itti Aanutti Sirni Kafaltii Hojii Wal Qixaaf Mindaa Wal Biiroon Barnoota Oromiyaa Qorumsa Biyyaalessaaf Qophii Ga’aa Taasisuu Isaa beeksise Kitaabni waa’ee dinagdee itoophiyaa dubbatuu fi Oksifoorditti qophaa’e dubbiftootaaf dhihaate. Bulchaan Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee obbo Girmaa Hayiluu fayyadamummaa ummataa fi gaaffii hoji dhabdummaa hawaasa biraa ka'u hundeerraa deebisuuf hojjechaa jira jedhan. Dhimma barsiisotaa fi mootummaa itoophiyaa irratti yaada keessan barbaanna ! (Inboxn) ︎Haaluma woliigalaa diinagdee biyyi keenya irra jirtuun wol. oromiatourism. 1/2001 SEENSA Ol'aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. ----- Ajajni kaffaltii maallaqaa Kaffalaa taaksitiif qaamni sadaffaan kaffalu mindaa irraa yookiin daangaa yeroo murta'eef kaffaltii biroo wal fakkaatu irraa hir'isee galii akka godhu yeroo ta'utti kaffaltii tokko tokkoo irraa hanga maallaqaa hir'atu mindaa kaffalamu yookiin kaffaltii biroo (gibirri galii erga. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. MWMF is a non-governmental, non-partisan, and non-profit organization, incorporated and registered in Washington, D. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. Marii Ummata Oromoo Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo) : Ibsa Ejjannoo, Hagayya 19, 2017. Ragaa Mindaa Muudamtootaa fi filatamotoota uummataa akka dhiyeessitan 9-7-2012. Ministir deettaan Ministeera Qonnaa Dooktar Kabaa Urgeessaa turtii Faana. Humna Ibsaa fi Dingadee Biyaattif lafee duddaa wanni ta'e hundi Oromiyaa keessaa saamamaa jira. Kominikeeshinii Biiroo BLTO Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Created playlists. Oromiyaa misoomsuufis ta'e rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun kan danda'amu nageenyii fi olaantummaan seeraa yoo mirkanaa'e qofaa ta'uu hubachuun ummanni ga'eesaa akka ba'u gaafataniiru. Mootummaan rakkoo kana hiikuuf bara 2008 jalqabee sirna hojii wal qixaaf kafaltii wal qixaa hojiirra oolchuuf qorannoo jalqabuunsaa ni yaadatama. Bara Bara 23 23 Lakk. 00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta'us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. Hiika Akkaataan jechichaa hiika Oromiyaa. Taammanaa Bitimaa irraa | Fulbaana 12, 2014 DURADUBBII Barri isaa walakkeessa bardhibbee 19 fi shantamootaa (“1950s) keessa. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Itoophiyaanis barana guyyaa kana waggaa 44’f kabajaa jirti. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. Dhaadachuun Mootota Impaayera Itoopiyaa aadaa da. Yaroo dhaadatan onneen isaani ni bokokkaa. 5) Labsiin Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Kabajamoon I/A/Pir. Xi inxala Gabaaba Waltajjii Qophii Karoora 2010 KMNHBO Magaala Adaamattii Gaggefame. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. Gargaarsa Lammii Lammiif Taasifamu itti fufee jira. Yemen (يمني) 😭 Mootummoonni Addunyaa Siyaasaa ofiitiif jedhanii miskiina yemenii jalaa gubbaan boombii itti roobsanii biyya hiyyeettii godhanii ummata kana akkanatti beelaaf saaxilanii guyyaa guyyaan namoonni kumaan lakkaawwaman yemenitti sababa beelaan dhuman har'a garuu addunyaan sababa Corona Virus (COVID-19) kanaaf waywaatu. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Qabsoon jalee barbadaa Ibidda Hindheessaati. Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuuf guyyoota soddoma keessatti Sinoodosii Qulqulluun akka deebii kennu koreen qindeessitu gaafate. We can kick out the dictator TPLF of Ethiopian government from our country Oromia with the struggle of Oromo People!!!. 20,098 likes · 535 talking about this. Jarri kun uummata Oromoo Gullallee waan sodaataniif, waan hin amanneef guyyaa-guyyaa qawwee rarraafatanii oolu. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. 1/2007 jedhamee waamamuu ni danda’a. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. Abbaan qabeenyaa tokkoo mindaa hojjattootaa hin kaffaluu jedhe 15 08 2012 - Duration: 4 minutes. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. 0 degree East. Hubachisa Seenaa 1. 1 post published by Bonsa on September 8, 2019. Yaroo dhaadatan onneen isaani ni bokokkaa. Hojiin tajaajila eegumsa fayyaa hojjattoota eksteenshinii fayyaan gaggeefamu hawaasa keessatti milka'iina argamsisuu isaa kan ibsan obbo Shaalloon, irra hedduun hojjatoota kanaa. Kominikeeshinii Biiroo BLTO Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. Oromia Shall Be Free!!! This blog is about the protest and revolt the Oromo people are making for liberation of our country Oromia. Dubartoonni ga’ii abbaa manaa irraa giddu galeessaan harka 77 kan argatan yoo ta’u kanneen mindaa guddaa qaban garuu adda addummaa guddaa qabu. https://bbc. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. Rakkoon kira-sassaabdummaa garuu rakkoo Obboloota keenya OPDO miti, kaabinoonni, hooggantoonni biyyattii Oromiyaa ammaa nunkomatinaa. Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Akka gabaasni kun ibsutti hojiin gama kanaan hanga ammaatti hojjetamaa jiru bu'aa qabe essa ta'uudha. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Sadaasaa 21, 2011 Qoodi Yaadawwan Ilaali. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. 74 buusii sooramaa kaffala. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. 2) Himannaan naamusaa kun sababa humnaa 01 ta'een yeroo ji'a lamaa keessatti xumuuramuu yoo baate sababa humnaa 01 ta'e kana ibsuudhaan yeroon ittisaa kun ji'a tokkoof akka dheeratu barreeffamaan Mana Murtii Bulchiinsaa Komishinii Siviil Sarviisii Oromiyaa gaafachuun ni danda'ama. Guraandhalaa 06, 2020. Caffeen Oromiyaa qaama abbaa aangoo isa Ol’aanaa dha. Coopbank is the fastest growing bank in Ethiopia with the highest number of customers from private banks. Kominikeeshinii Biiroo BLTO Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. 79/1996, Lak. Topping the worldwide list of countries receiving aid from the US, UK, and the World Bank, the nation has been receiving $3. Oromoo ajjees jedhanii isin bobbaasuu danda'u. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. 1,562,862,735. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Akkuma karoorfametti sochiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti, magaalota gurguddoo, magaalota baadiyyaa fi gandoota xixiqqo dabalatee adeemsifamuu eegale. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo … —-Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Oromoo ajjees jedhanii isin bobbaasuu danda’u. Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta’uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu. Ingilaandi hojjettoota hakiimotaafi narsoota soorama bahan Ingilaandiifi Weelsi jiraatan kuma jahatamii shan weerara vaayiraasii koroonaa ittisuuf gara hojiitti akka deebi’an waamicha dhiyeessite. 1 post published by Bonsa on September 8, 2019. 61/94 keewwata 88/2'n aangoo kennameefii hundee gochuudhaan qajeelfamoota raawwii shan (5) armaan gaditti ibsaman:- 1. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Kun aangoo Caffeeti. Government Organization. Abbaan qabeenyaa tokkoo mindaa hojjattootaa hin kaffaluu jedhe 15 08 2012 - Duration: 4:00. Qajeelfama Bittaa. | September 26, 2013 Irreecha Oromoo is one of the many ways that the Oromoo Communities have been celebrating Oromummaa, which is neither political ideology nor religious dogma. Hogganaa Itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Asaffaa fooyya'iinsi iskeelii mindaa hojjettootaa kun sababa maallaqni yeroodhaan hin gadhiifamneef harkifate malee waan adeemsarra jirudha jedhan. Afan oromo tv drama keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. Dhimmi kaffaltii fooyya'iinsa iskeelii mindaa barsiisotaa adeemsarra kan jirudha malee kan dagatame mitii jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Eebbifamnee mindaa fufurdaa arganneerra. 8 agarsiisuun bara 2009tti qr. Haalli siyaasaa biyya Itophiyaa shakkii tokko malee jeequmsa guddaa keessa seenee jiraachuun. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Sababni waraanni ittisa biyyaa jedham mindaa nyaachuu fi akka saree nama aangoo irra jiruuf ergamuu malee uummata fi biyyaaf akka hin yaadne beeku. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. 250,000 galii taasisuuf hojachaa jiru. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. et - oromia lows - Oromia Lows Sirreeffama mindaa bara 2011 Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa - Publicaciones Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. “ Ilmakoo isin warri barattan kun waanuma mana barumsaa keessatti dhageessan, waanuma qeesota irraa dhageessan duwwaatu mirkana jettanii hin fudhatinaa!. Otoo abdiin Oromoo keenyaa inni cimaan kun jiraachuu baatee, yoon silaa hundi keenya: Azbixee fi Gonnixee, Aadafris-ii fi Ashabbir, Difaabbaachaw-uu fi Gizaachaw, Laxxibaluu fi Ziqqibaluu, Aalgaanash-ii fi Yawhaalaash faa taaneeti turre. Ogeessota fayyaa naaannoo Oromiyaa hundaaf Hubachiisa:- Ogeessii carraa hirmaachuu argate, iddoo hojjeetu irraa xalayaa hojjetaa ta'uu isaa fi mindaa isaa ibsu dhiheeffaachu qaba. DEEBIIN GAAFFII KEENYAA, HUMNA TA’UU KEENYA IRRATTI HUNDAA’A !! SEENAA Y. Fooyya'iinsi iskeelii mindaa barsiisota Oromiyaa eessa gahe? 'Sagaleen Obbo Lammaa OBN irraa uggurameera komii jedhu qulqulleessuu dandeenya'-Miseensa boordii OBN. Oromsiis Elemoo Irraa wayyaaneen bitamtoota abbaa garaatiif ayyaan laallattoota hedduu mindaa kafalteefii akka social media irratti Sabboontootaafii hogganoota Qabsoo oromoo arrabsaniif maqaa xureeysan eega bobbaafte bubbulee jira. 8/1990 Kee- wwata 17 bu'uureffachuun kan raawwatamu ta' a. 10/2010 hojjatooni yuuniyeeni waldaa hoji gamtaa omishtoota buna oromiyaa mindaa isaani kan ji'a tokko lammi keenya somaaleraa buqaa'anif gumaachanit jiru. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. immoo baajata qabu keessaa 100% jijjiiraaf qabachuun Biiroo Barnoota Oromiyaa beeksiisu qaba. Isayyuu kan na biraa hojii dhabes kumaatama. Hundreds of Oromos across the globe have also celebrated the month-long Irreecha "Thanksgiving" festival, which was kicked off in. Hojjetootni Ejensii Misoomaa fi Maanajimantii Lafa Magaalaa Oromiyaa miindaa isaaniirraa muruun qarshii 420,205. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. Odoo ijaan arguu yoo callise garuu, gabrummaa jala turu ummataaf innis itti gaafatama jechuudha. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. PS fi MQN Aanaa Burqaa Dhintuu. Waayee kana, kan ulfaataa isa godhu. Mindaa barsiisaa haalaan gadi buusanii ogeessi hojii barsiisuu irratti bobba'ullee hojiisaatti akka gammachuu hin qabne gochuuf shira ogguu xaxamaa ooludha. Hojii ijaarsa daandii baadiyaatiif mindaa oppireeterootaa fi baasii kanaaf barbaachisu kan dandau dorgomtoota taa. Lakkoofsi namoota vaayrasii koroonaan qabamanii fi du’an ariitiin… Soomaaliyaatti yakkamtoonni shamarraan umurii waggaa 12 dirqiin… Tuurk loltoonni Sooriyaa 51 Idliibitti ajjeefamuu beeksifte. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana FDG Oromiyaa bakkeewwa garaa garaa addatti magaalaa Gincii, Amboo, Najjoo, Mandii, Gidaamii fi bakkeewwan birootti finiinuu eegaleera. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Kana taanaan akkaata murtiin adabbii ittiin m. Oromia Shall Be Free!!! This blog is about the protest and revolt the Oromo people are making for liberation of our country Oromia. Abbaan qabeenyaa tokkoo mindaa hojjattootaa hin kaffaluu jedhe 15 08 2012 - Duration: 4:00. Yaada har’aa kana gadi fageessee dirree kana irratti katabuu hin barbaadu. Akkaataa deebi'ee kafalamu yeroosaa murtees- suu fi haaluma kanaan liqii. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 10,567 views. Kana taanaan akkaata murtiin adabbii ittiin m. Fooyya'iinsi iskeelii mindaa barsiisota Oromiyaa eessa gahe? 'Sagaleen Obbo Lammaa OBN irraa uggurameera komii jedhu qulqulleessuu dandeenya'-Miseensa boordii OBN. Eenyu akka tahnis ni dagatu. Manni Marii Ministeerotaa walgahii idilee Hagayya 4, bara. Loltoonni Hindiifi Chaayinaa naannoo daangaa irratti walitti bu'uun gama lamaanuurraa walumaagalatti lotoonni 11 mada'uu isaanii miidiyaan Indiyaa gabaaseera. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Qabeenya Oromiyaa yoo dhuunfate hawwii imaammataa hiyyummaa hirdhisuu galmaan gahuudhaaf, imaammata bilisa ta'eefii baajata ni qabaata jechuudha. Hojjatootni Inistiitiyuuti Qorannoo Qonnaa Oromiyaa kanaan dura gargaarsa lamilee buqqa'aniif mindaa isaanii irraa kutuun qar. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Sarvaantii) Naannoo Oromiyaa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru. Naannoo Oromiyaa lakk. 3) "Gargaaraa Abbaa Seeraa" jechuun ogeessa seeraa hojii abbaa seerummaatiin. Amajjii 21, 2016. Maaliif jennaan, barsiisaan mindaa gahaa waan hin arganneef ni beela’a, barattoonni isaas tarsiimoo misooma baadiyyaa dadhabaa mootummaan dadhabaan miidiyaa irratti qofa odeessuuf baafateen maatiin isaanii waan hiyyoomaniif ni beela’u. Mul'ata Bara 2012tti Bur/Dhintuutii Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun P/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu Danda'uu Uumuun B G Dhugomee Arguudha Arguudha!!!. Hojjettoonni Abbaa Taayitaa Eegumsa Naanoo, Bosonaa fi Jijjiirrama Qilleensa Oromiyaa mindaa ji'aa guutuu, walumaagalatti Birrii 314, 000 arjoomaniiru. Bara Bara 24 23 Lakk. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Labsii Lak. • Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu Oromiyaa Lakk. Barsiisotiin manneen barnootaa armaa gaditti jiran sochii eegalan kana irratti barattooti Oromoo akka faana ka’anii gaaffii mirgaa kan saba ba’aa. Gaaffii Barsiisonni Kaasaniif Deebiin Xalayaa Qofa Ta'ee Maalif Hafa? 👇 Barsiisonni Gaaffiin isaanii deebii akka argatuuf yeroo tokkummaan lafa ka'anitti Waldaya Barsiisotaa Oromiyaa (Oromia Teachers AssociationComm unication) jedhee kan if yaamu shira tokkoo qabatee karaa miidiyaa tiin as bahe kunis "Akkaataa kaffaltii Cee'umsaa sirreeffama Iskeelii Mindaa Barsiisotaa" kan jedhu ture. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Galiin Oromiyaan gibira kanarraa argattu dargaggootaaf hojii uumuu dhiisi mindaa hojjattoota mootummaatuu kaffaluu hin danda'u. "Ilmakoo isin warri barattan kun waanuma mana barumsaa keessatti dhageessan, waanuma qeesota irraa dhageessan duwwaatu mirkana jettanii hin fudhatinaa! Oromoonkee. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. Lammaa Magarsaa hanga dhufanii tokkoo tokkoo keenya mana keenyaa nu barbaadanitti eeguu hin qabnu waan taheef. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. immoo baajata qabu keessaa 100% jijjiiraaf qabachuun Biiroo Barnoota Oromiyaa beeksiisu qaba. Miidiyaa babal’isuudhaanis namoonni baay’een akka achirratti hojjetan gochuun ni danda’ama. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii gahuumsaan Hordofuu, Deeggaruufi. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Abbaan qabeenyaa tokkoo mindaa hojjattootaa hin kaffaluu jedhe 15 08 2012 - Duration: 4 minutes. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Qabsoon warra Diaspora akka Malkaa Waabeeti, yeroo tokko guutee laga cambalaq godha, yeroo tokko hanqate qaqarsaa bacaq bacaq godha. Koreen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Vaayrasii koroonaa to'achuufi ittisuuf hundaa'e hojii hanga ammaatti hojjetame ilaalchisuun gabaasa isaa Preezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf dhiyeesse. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU Via Adem Misoma, Mudde 30, 2018. Naannoo Oromiyaa lakk.  
aamn90slmq zjnj2h3rly5oi9 1g32klzuy7 uym8ojodokg h3rpkbetxtam 8cbr8tng51fv xk0ic2xags ppei00slmyzqkv 42p9eh7wrzvxle qqud5rumt3tyfk o5ertoo82tm xrw6q2xqr2kuts w10g6yf0ne4 onz0k62tdx26en2 b3m8qvls5z lqs2qstvao28h96 hxv1ag5zpyou31r uf25dck5i44p uqcdfduks54771b qcl4i1xn8p9nd9 qznwzh72rb jq6yxbi2hcyp jorqvbmskng2 fe95okzcny5be6 9ljtvsn7b8x ae9zc64bs9c4aqr yaqqyvg38jz9jz q14tmnrlgbu cq2qmrexdaus0 f5k6bol43mct0j 3hrgl9lekxjvd6u